Algemene voorwaarden

 • De rekeningen zijn netto contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. De enige datum van betaling is deze waarop onze rekeningen worden gecrediteerd.
 • Elke vervallen en onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een verwijlintrest van 15% per jaar. Bij nietbetaling van een vervallen factuur verliezen alle andere facturen hun voordeel van termijn.
 • Bovendien zal de verkoper niet verplicht zijn verdere leveringen uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.
 • Het bedrag van de onbetaalde facturen zal vanaf de dag volgend op de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings en aanmanings en verzendkosten) van rechtswege worden verhoogd met 10% en dit met een minimum van 125 EUR.
 • Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde de leverancier te vergoeden voor buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en administratiekosten.
 • Geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden blijven eigendom van NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA tot aan de integrale betaling van alle, door de koper, uit welke hoofde dan ook, aan NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA verschuldigde bedragen.
 • Retour stockartikelen: Stock artikelen kunnen retour genomen worden binnen de 60 dagen na levering en voor zover in originele verpakking en verkoopbaar als nieuw. Voor de retour wordt altijd een administratieve kost van 20% op de netto verkoopwaarde aangerekend met een minimum van 20€. Het komen afhalen van de retour door Carnoy kan tegen volgende tarieven:

  •             per colli (lengte + breedte + hoogte < 1 meter en <20kg) wordt een kost van 15€ aangerekend,

  •             per europallet wordt een kost van 40€ aangerekend,

  •             indien er lengte buizen bij zitten wordt er 75€ aangerekend.

 • Retour niet-stockartikelen: artikels die wij niet op voorraad houden, worden niet retour genomen.

 • Franco leveringen zijn mogelijk vanaf 100€ netto verkoopwaarde voor alle goederen exclusief buizen. Indien onder dit bedrag, dan wordt een leveringskost van €13 aangerekend. Franco leveringen van orders die o.a. lengte buizen bevatten zijn mogelijk vanaf 250€ netto verkoopwaarde. Indien onder dit bedrag, dan wordt een leveringskost van 75€ aangerekend.

 • Om in aanmerking te worden genomen moeten de klachten binnen acht dagen na verzenddatum worden ontvangen.

 • De ontbinding van de overeenkomst van rechtswege middels aangetekende kennisgeving impliceert in hoofde van NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA het recht tot onmiddellijke terugname van de geleverde goederen , ongeacht of ze in pand werden gegeven, verhuurd, vervreemd, verplaatst of onroerend gemaakt.
 • In geval van ontbinding van de overeenkomst is, door het enkel feit van niet betaling, aan NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de goederen.
 • De nietigheid van een van de bovenstaande clausules zal nooit de nietigheid van de volledige algemene voorwaarden tot gevolg hebben.
 • Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van Gent.