Algemene voorwaarden

 • Om in aanmerking te worden genomen moeten de klachten binnen acht dagen na verzenddatum worden ontvangen.
 • De rekeningen zijn netto contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur. De enige datum van betaling is deze waarop onze rekeningen worden gecrediteerd.
 • Elke vervallen en onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met een verwijlintrest van 15% per jaar. Bij nietbetaling van een vervallen factuur verliezen alle andere facturen hun voordeel van termijn.
 • Bovendien zal de verkoper niet verplicht zijn verdere leveringen uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.
 • Het bedrag van de onbetaalde facturen zal vanaf de dag volgend op de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings en aanmanings en verzendkosten) van rechtswege worden verhoogd met 10% en dit met een minimum van 125 EUR.
 • Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde de leverancier te vergoeden voor buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en administratiekosten.
 • Geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden blijven eigendom van NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA tot aan de integrale betaling van alle, door de koper, uit welke hoofde dan ook, aan NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA verschuldigde bedragen.
 • Verkochte stockartikelen kunnen slechts worden teruggenomen binnen de 60 dagen mits een minimale kost van 20%, voor zover in originele verpakking en verkoopbaar als nieuw. Artikelen op bestelling kunnen in geen geval worden teruggenomen.

 • De ontbinding van de overeenkomst van rechtswege middels aangetekende kennisgeving impliceert in hoofde van NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA het recht tot onmiddellijke terugname van de geleverde goederen , ongeacht of ze in pand werden gegeven, verhuurd, vervreemd, verplaatst of onroerend gemaakt.
 • In geval van ontbinding van de overeenkomst is, door het enkel feit van niet betaling, aan NV VERKOOP CARNOY NEGOCE SA van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de goederen.
 • Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van Gent.